Opći uvjeti poslovanja

(pročišćeni tekst)

OPĆE ODREDBE
U skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina, NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19 trgovačko društvo Pro booker d.o.o., OIB 31783714801, Kostanjevec 4b, 10 000 Zagreb, kao licencirana agencija za posredovanje u prometu nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, (dalje u tekstu Agencija), donosi Opće uvjete poslovanja koji se primjenjuju na poslovanje Agencije i stupaju na snagu dana 01.02.2024.

Članak 1.

Predmetnim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se poslovni odnosi između Agencije kao posrednika i fizičke ili pravne osobe (dalje u tekstu Nalogodavac) koja sa Agencijom kao posrednikom zaključi pisani Ugovor o posredovanju. Opći uvjeti su sastavni dio svakog Ugovora o posredovanju zaključenim između Agencije (posrednik) i Nalogodavca.

Članak 2.

Značenje pojmova i naziva:
Posrednik u prometu nekretnina – Pro booker d.o.o., OIB: 31783714801, kojeg zastupa direktor Vinko Antunović, s registriranim sjedištem na adresi Kostanjevec 4b, 10 000 Zagreb i uredom na adresi Kostanjevec 4b, 10 000 Zagreb.
Posredovanje u prometu nekretnina podrazumijevaju i predstavljaju radnje Agencije usmjerene na povezivanje Nalogodavca i treće osobe, prezentaciju cjelokupne dostupne pravne dokumentacije koja se odnosi na konkretnu nekretninu koja je predmet interesa, pregovora koji se vrše u cilju realizacije kupoprodaje/najma/zakupa/zamjene ili drugog pravnog posla kojim se predmetna nekretnina otuđuje odnosno stječe između Nalogodavca i treće osobe, a koje su stupile u direktan kontakt posredstvom Agencije.
Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Agencijom (posrednikom u prometu nekretnina) zaključi pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).
Treća osoba je osoba koju Agencija (posrednik u prometu nekretnina) nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.
Posrednička naknada je iznos koji je Nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Ponuda nekretnina koje su objavljene na Internet stranicama Agencije (domena: www.checkinpoint.hr) predstavljaju nekretnine u odnosu na koje Agencija kao Posrednik ima zaključen Ugovor o posredovanju sa zemljišno-knjižnim vlasnikom odnosno suvlasnicima i stvarnim posjednicima istih.

Agencija u prezentaciji svake pojedine nekretnine nastoji maksimalno vjerno prikazati, odnosno prezentirati pojedinu nekretninu, kako putem fotografije tako i tekstualnim opisom nekretnine. Agencija zadržava pravo nenamjerne pogreške u opisu pojedine nekretnine (bilo u fotografiji ili tekstualnom opisu), međutim u odnosu za svaku nekretninu iz ponude Agencije isključivo je mjerodavan neposredan fizički pregled nekretnine od strane zainteresirane treće osobe i potpisani Posrednički list kojim treća strana potvrđuje neposredan i osoban fizički razgled nekretnine i kojim potvrđuje svoj osobni pristanak na uvjete poslovanja Agencije.
Potpisani posrednički list od strane zainteresirane treće osobe predstavlja pravni osnov temeljem kojeg je Agencija prema trećoj osobi ovlaštena naplatiti svoju posredničku naknadu u slučaju da ta treća osoba zaključi pravni posao u odnosu na nekretninu iz ponude Agencije, a kojim pravnim poslom treća osoba stječe konkretnu nekretninu. Potpisani posrednički list ujedno predstavlja potvrdu da je zainteresirana treća osoba detaljno razgledala nekretninu iz ponude Agencije te da u slučaju kupnje/najma/zakupa/zamjene istu stječe odnosno unajmljuje odnosno uzima u zakup u viđenom stanju.

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazane su u eurima, 1,00 EUR / 7.53450 kn.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju Agencija se obvezuje dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a Nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu proviziju (posrednčka naknada) , u slučaju da ugovor bude zaključen.
Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između posrednika i Nalogodavca.
U posredničkom ugovoru moraju biti naznačeni bitni podaci za prodaju/kupnju/najam/zakup nekretnine.
Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe utvršuje se da Agencija kao posrednik sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina u odnosu na istu nekretninu može imati zaključena dva ugovora o posredovanju i to sa vlasnikom/vlasnicima kao prodavateljima odnosno davateljima u najam ili zakup i sa trećom osobom kao kupcem ili primateljima najma ili zakupa.
Slijedom utvrđenog u prethodnoj alineji, Agencija je ovlaštena naplatiti posredničku naknadu (proviziju) od obje strane u odnosu na istu nekretninu i to od oba Nalogodavca.

Članak 6.

Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora osim ako nije drukčije dogovoreno.

OBVEZE AGENCIJE KAO POSREDNIKA

Članak 7.

Zaključenjem ugovora o posredovanju Agencija preuzima ulogu posrednika u odnosu na određenu nekretninu odnosno u odnosu na određeni tip nekretnine, a koju Nalogodavac želi prodati, dati u najam ili zakup odnosno koju Nalogodavac želi kupiti, uzeti u najam ili zakup, pri čemu se Agencija obvezuje obavljati osobito slijedeće:

 • nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog posla
 • upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
 • izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i   upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim pravima trećih na nekretnini
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu
 • oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
 • čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje
 • ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,
 • obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 8.

Agencija (posrednik) je dužna čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na Nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.
Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, Agencija je obvezna oštećenim osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele.
Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednik otkrije osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 9.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito slijedeće:
 

 • obavijestiti Agenciju o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini
 • dati Agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora
 • osigurati Agenciji i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine
 • nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno
 • ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja
 • obavijestiti Agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio posrednika

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 10.

Agenciji za posredovanje u pravnim poslovima kupoprodaje pripada posrednička naknada u ukupnom iznosu od 6 % (u daljnjem tekstu: naknada) osim ako nije drukčije dogovoreno. Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog posla koje ugovorne strane zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor), osim u slučaju da nije drukčije dogovoreno.
Na cijenu posredničke naknade obračunava se PDV u iznosu od 25%.

Članak 11.

Posrednička naknada koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupnje nekretnine iznosi 3% (tri posto). Navedena naknada od 3% predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od prodavatelja nekretnine, a sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima osim ako nije drukčije dogovoreno.
Posrednička naknada koju plaća prodavatelj za uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine iznosi 3% (tri posto). Navedena naknada od 3% predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od kupca nekretnine, a sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima osim ako nije drukčije dogovoreno.
Posrednička naknada koju plaća najmoprimac/zakupnik za uslugu posredovanja kod uzimanja u najam/zakup nekretnine obračunava se u iznosu jednakom iznosu jedne ugovorene mjesečne najamnine/zakupnine. Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od vlasnika nekretnine, a sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima osim ako nije drukčije dogovoreno.
Posrednička naknada koju plaća vlasnik nekretnine za uslugu posredovanja kod davanja u najam/zakup nekretnine obračunava se u iznosu jednakom iznosu jedne ugovorene mjesečne najamnine/zakupnine. Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od najmoprimca/zakupnika, a sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima osim ako nije drukčije dogovoreno.
Posrednička naknada u posredovanjima za pravni posao najma/zakupa obračunava se u iznosu jednakom iznosu jedne ugovorene mjesečne najamnine/zakupnine ukoliko je najam odnosno zakup ugovoren na period do 24 mjeseca. U slučajevima posredovanja u ugovaranju najma/zakupa za period duži od 24 mjeseca, posrednička naknada iznosi dvostruko više.
Na cijenu naknade dodatno se obračunava PDV u iznosu od 25%.

Članak 12.

Agencija može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članak 13.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, Agencija može naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja i to isključivo ukoliko su isti bili ugovoreni i utvršeni ugovorom o posredovanju.

Članak 14.

Smatra se da je agencija omogućila Nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

 • neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine
 • organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
 • Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

PRESTANAK UGOVORA

Članak 15.

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 24 mjeseci i isti se automatski produljuje na sljedećih 12 mjeseci ukoliko se isti ne otkaže u roku od 60 dana od dana isteka istog.
Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.
Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao, s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

COOKIE POLICY

Članak 16.

Kako bi ove stranice ispravno funkcionirale, te kako bi u svrhu unaprijeđenja kvalitete usluge mogli pratiti način korištenja ovih stranica, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija, tzv. "kolačić". Ovu praksu koriste gotovo sve stranice na internetu te je gotovo nemoguće i koristiti internet bez "kolačića".
Ove stranice koriste dvije vrste kolačića: Privremeni kolačići - tzv. "session cookies", ovi kolačići potrebni su za ispravno funkcioniranje stranica i navigaciju korisnika te korištenje kontakt formulara. Mjerenje posjećenosti - koristimo sustav Google Analytics za mjerenje posječenosti stranice. Ukoliko isti želite blokirati, više informacija možete dobiti na stranici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Korištenjem ovih stranica pristajete na upotrebu "kolačića" kako je navedeno u ovom dokumentu. Kolačići se mogu konfigurirati i po želji blokirati u postavkama Vašeg internet preglednika.

Članak 17.

Prezentacija ponude partnerskih tvrtki
Agencija na svojim službenim Internet stranicama (www.checkinpoint.hr) također prezentira i ponude svojih partnerskih tvrtki s kojima ima uspostavljenu poslovnu suradnju. Klikom na link partnerske tvrtke, svaki posjetitelj Internet stranice www.checkinpoint.hr biti će upućen na službene stranice partnerske tvrtke u kojem slučaju se na posjetiteja primjenjuju opći uvjeti poslovanja partnerske tvrtke. Agencija Pro booker d.o.o. niti u kojem slučaju nije odgovorna za sadržaj kojim se prezentira ponuda/usluga partnerske tvrtke već isljučivo tvrtka o čijoj ponudi/usluzi se radi u konkretnom slučaju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Za odnose između Agencije i Nalogodavca i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
U slučaju sudskih sporova nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 01.02.2024.

PRO BOOKER d.o.o.